Od przeszło 10 lat prowadzę kompleksową obsługę prawną firm oraz osób fizycznych, w tym właścicieli firm, które obsługuję. Obszary, w których się specjalizuję są następujące:

 • doradztwo w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców;
 • zakładanie spółek osobowych, spółek kapitałowych, oddziałów oraz przedstawicielstw w Polsce;
 • przygotowywanie umów spółek, statutów, aktów założycielskich;
 • przygotowywanie umów handlowych i cywilnych(np. umów najmu, sprzedaży, zastawów, leasingu, umów o roboty budowlane, know-how, licencji),
 • doradztwo w zakresie bieżącej obsługi spółek, przygotowywanie regulaminów i aktów wewnętrznych oraz przygotowywanie zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych; regulaminów platform internetowych i sklepów internetowych,
 • doradztwo i pomoc w negocjacji przy sprzedaży oraz nabycia udziałów lub akcji, a także w procesach zbywania i nabywania przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części;
 • doradztwo w zakresie restrukturyzacji podmiotów gospodarczych w tym przekształcania, łączenia, podziałów i likwidacji spółek;
 • reprezentowanie w postępowaniach przed sądami powszechnymi
 • doradztwo w zakresie zaskarżania uchwał zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy.
 • reprezentacja w sprawach o zniesienie współwłasności nieruchomości, wyodrębnianie lokali, podział nieruchomości, reprezentacja w sporach pomiędzy współwłaścicielami nieruchomości, sprawy o podział majątku małżonków oraz wspólników spółek cywilnych,
 • obsługa prawna transakcji w obrocie nieruchomościami, zabezpieczenie transakcji, aspekty podatkowe,
 • obsługa właścicieli lokali mieszkalnych jak i użytkowych –egzekwowanie należności, sprawy eksmisyjne, zaskarżanie uchwał wspólnot mieszkaniowych,
 • opiniowanie umów przedwstępnych i deweloperskich,
 • reprezentacja w sprawach o zasiedzenie,
 • obsługa prawna najmu wielkopowierzchniowego, opiniowanie umów, spory sądowe,
 • przygotowywanie wezwań do zapłaty oraz pism przedprocesowych;
 • reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w sprawach gospodarczych i cywilnych; uzyskiwanie zabezpieczeń roszczeń; prowadzenie procesów ze spraw dotyczących skargi pauliańskiej, odszkodowań,
 • prowadzenie sporów z instytucjami bankowymi, w tym dochodzenie roszczeń w sprawie kredytów indeksowanych oraz denominowanych,
 • przygotowywanie opinii dotyczących możliwości wniesienia skargi kasacyjnej oraz przygotowywanie skarg kasacyjnych;
 • kompleksowa obsługa wydawnictw,
 • obsługa branży IT – przygotowanie i opiniowanie umów, prawne ściganie naruszeń praw autorskich oraz pomoc prawna w negocjacjach,
 • reprezentacja artystów i twórców w zakresie naruszeń praw autorskich,
 • reprezentacja w sprawach o naruszenie dóbr osobistych i ochronę wizerunku,
 • zabezpieczenie własności intelektualnej w Internecie, ściganie naruszeń,
 • obrona w sprawach o naruszenie znaków towarowych i praw autorskich,
 • doradztwo w zakresie e-commerce i e-rozrywki;
 • stwierdzenie nabycia spadku – reprezentacja w postępowaniu sądowym oraz pomoc prawna w ramach aktu poświadczenia dziedziczenia
 • dział spadku – reprezentacja w negocjacjach i postępowaniu sądowym,
 • regulowanie stanów prawnych w księgach wieczystych,
 • sprawy o zachowek – reprezentacja w postępowaniu sądowym, obrona przed roszczeniami o zachowek,
 • odzyskiwanie należności z umów pożyczek, doradztwo w zakresie zabezpieczania zwrotów pożyczek,
 • dochodzenie roszczeń na podstawie weksli, obrona przed roszczeniami wekslowymi;